top of page

MENTOS TVC '23
Crew Deal Memo

Краен срок за попълване
28.10.2023

Моля попълнете документа на български език (кирилица)

Декларирам, че

 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

 

Confidentiality Policy – Production Content and Social Networking


While working on this production (during and post-employment) it is required and expected that you will keep secret any scripts, plot elements, casting decisions or any related information about the production not meant for public knowledge.  This includes “behind the scenes” information (i.e. presence of talent or their family members on set, photographs, recordings, etc.).  All such information must be kept strictly confidential.
Details of a personal nature such as medical, familial, financial, or private information relating to employees, performers, guests, or other persons involved in our production or business transactions are all non-public information.  It is required that you do not disclose any such personal or private information to any other party.
Confidentiality with respect to any information regarding actual or potential business transactions, development plans, or negotiations that are not known to the public is not only crucial to the production’s business interests; it also may be required by law.
Whether you learn information directly or indirectly, by reading, hearing, or otherwise, it is necessary that such information be kept confidential. If participating on social networking sites such as Facebook, Twitter, MySpace, texting, or IM messaging, it is crucial that you avoid revealing confidential non-public information.  It is essential to safeguard any electronics (phones, laptops, etc.) that may contain confidential information.
We take this commitment to confidentiality extremely seriously.  Violation of this policy may subject you to disciplinary action, up to and including termination.


If you have any questions about what confidential information is, or what you cannot disclose, please contact Production.


Политика за поверителност – елементи от продукцията и социални мрежи


Докато работите за продукцията (по време и след края на служебните ви задължения), от вас се изисква и очаква да пазите в тайна всички сценарии, елементи от сюжета, кастинг решения или каквато и да е друга сходна информация, касаеща продукцията и която не трябва да става публично известна. Това включва информация „зад кулисите“ (напр. присъствието на актьори или членове на техните семейства на терен, снимки, записи и др.). Всякаква подобна информация трябва да бъде пазена в строга тайна.
Детайли от лично естество, като медицинска, семейна, финансова или лична информация, свързана със служители, актьори, гости или други лица, ангажирани в нашата продукция или търговски сделки, се считат за поверителна информация. От вас се изисква да не разкривате каквато и да е подобна лична или частна информация на което и да е лице.
Пазенето в тайна на всякаква информация относно настоящи или евентуални търговски сделки, планове за развитие или водени преговори, които не са публично известни, са не само важни за търговските интереси на продукцията, но също могат да бъдат изискуеми по закон.
Независимо дали информацията е стигнала до вас пряко или косвено (прочетена, дочута или другояче), наложително е същата да остане в тайна. Ако използвате социални мрежи, като Facebook, Twitter, MySpace, изпращате текстови или незабавни съобщения, изключително важно е да не разкривате поверителна и непредназначена за обществено достояние информация. Задължително е да пазите отговорно всякаква техника (телефони, лаптопи и др.), която може да съдържа поверителна информация.
Ние се отнасяме изключително сериозно към това задължение. Нарушаването на тази политика може да доведе до предприемането на дисциплинарни действия, включително вашето освобождаване от продукцията.  

 

Ако имате някакви въпроси относно същността на поверителната информация или какво точно не може да разкривате, обърнете се към Продукцията.

С настоящето декларирам, че съм прочел/а и съм запознат/а с политиката за конфиденциалност на Айкън Филмс ООД.

I hereby declare that I have read and agree with the confidential policy of Icon Films.  

Декларирам, че съм запознат и съгласен с правилата и изискванията за  здравословни и безопасни условия на труд, спрямо правилника на Айкън Филмс София ООД.

Декларирам, че предоставените данни са достоверни.

Давам съгласието си, че мога да бъда сниман като част от екипа за заснемането  на филм  „Зад Кадър“ към проекта.

Давам съгласието си Айкън Филмс ООД да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

* Извънредният труд започва след 12-ия час. Изчислява се така: надницата се дели на 12 часа х брой часове извънреден труд след 12-я час х 1,5, Overtime calculates after 12th hour as follows: daily rate/ 12 hours x number of overtime hours, after 12th № hour x 1,5.

 

*Почивката между 2 работни дни е 11 часа. Turnaround is 11 hours.

Моля изчакайте потвърждение, че успешно сте изпратили документа

Крайния срок за изпращане на Deal Memo-то изтече.

Моля, свържете се с UPM-а на продукцията за повече информация.

bottom of page